คิดอะไรอยู่กับหลอดพลาสติก?

ทุกครั้งเมื่อจะดื่มน้ำในร้านอาหาร หรือซื้อน้ำดื่ม คนไทยส่วนใหญ่ต้องใช้ “หลอดพลาสติก” ซึ่งในต่างประเทศมีความพยายามก้าวเล็กๆ เลิกใช้หลอดพลาสติก เพราะเป็นหนึ่งทำให้เกิดขยะในท้องทะเล