‘SCG Cleanergy’ จากโซลูชันแก้ปัญหาต้นทุนพลังงาน​ สู่ New Business Model พร้อมโอกาสสร้าง New S-curve ของเอสซีจี

จากความต้องการแก้ Painpoint ด้านต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงต่อเนื่อง นำมาสู่การระดมความเชี่ยวชาญภายใน ทั้งจากคน และองค์ความรู้ที่มี ทำให้ไม่เพียงแก้ปัญหาได้สำเร็จ แต่ยังสามารถสร้าง ​​New Engine ให้กับธุรกิจ และนำมาซึ่งการสร้าง​​ New S-curve ให้องค์กรได้อีกด้วย

SCG เกณฑ์ขุนพลร่วมกู้ 3 วิกฤตโลก โดยใช้หลัก ESG ในงาน“ SCG ESG Pathway”

ปัญหาโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ กำลังเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งการบรรเทาวิกฤตเหล่านี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวที่กลับช่วยโลกได้เช่นเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effect)