Seedbot หุ่นยนต์จิ๋วช่วยหว่านเมล็ดพืชเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทะเลทราย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่หลายภาคส่วนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจำนวนต้นไม้ที่ลดลงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการตัดไม้ทำลายหรือไฟป่าได้ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อนตามมา ดังนั้นการนำนวัตกรรมมาช่วยเร่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงมีความจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน