AIS ผนึก Singtel Group แชร์ไอเดียขับเคลื่อน ‘ความยั่งยืน’ ผ่านเวที ‘Singtel Group People and Sustainability Symposium 2023’

ด้วย​เป้าหมายที่ชัดเจนของ AIS ที่ต้องการ​​​​ก้าวสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็น Sustainable Nation โดยมุ่ง​สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและ​คำนึงถึงผลกระทบต่อ​ทุกภาคส่วนของ ECOSYSTEM ECONOMY ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม