Tim Hortons นำถังขยะอัจฉริยะ มาใช้แยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

การลดขยะนับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพราะขยะเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น และยังมีส่วนคร่าชีวิตสัตว์เป็นจำนวนมากทุกปี ดังนั้น หลายบริษัทจึงพยายามหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว