Browsing the "Socail" Tag

มายด์แชร์ แนะแบรนด์ อย่ามอง ESG แบบตามกระแส พร้อม 3 เช็คลิสต์ สำรวจความพร้อมสร้างแบรนด์ยั่งยืน

16 June 2022 | by SKY

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีความเข้าใจบริบทของโลกธุรกิจ ที่หันมาให้ความสำคัญ  3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล  (Governance) ซึ่งถือเป็นวาระที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการขับเคลื่อนจากฝั่งของแบรนด์ Back to Top ↑