Browsing the "stress" Tag

Apple พัฒนาฟีเจอร์ตรวจจับความผิดปกติทางจิตใจและภาวะสมองเสื่อม

3 November 2021 | by Panee

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดได้อย่างง่ายดาย ซ้ำร้ายสำหรับผู้ที่มีภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเป็นทุนเดิมอาจจะมีอาการแย่ลงจนต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนBack to Top ↑