NEC และ Sumitomo Corporation ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางกลยุทธ์เพื่อขยายการขายสู่ตลาดโลกของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเกษตรกรรม – CropScope

บริษัท NEC Corporation (NEC) และ Sumitomo Corporation (Sumitomo) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกลยุทธ์เพื่อขยายการขายโซลูชั่น CropScope ของ NEC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเกษตรกรรม ไปสู่ตลาดโลก