เต็ดตรา แพ้ค เปิด ‘เทรนดิพีเดีย 2022’ ฉายภาพ 3 เทรนด์ผู้บริโภคยุค Post-covid พร้อมแนะแบรนด์เป็น Gateway ขับเคลื่อนความยั่งยืน

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความกังวลต่อโควิด-19 ของผู้คนทั่วโลก อาจจะเบาบางลง และกำลังขับเคลื่อนสู่ยุคของ Post-covid  แต่โดยภาพรวม ทุกคนยังตระหนักดีว่า กำลังอยู่ในโลกของความไม่แน่นอน โลกสามารถเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเป็นตัวเร่งให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง รวมไปถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนไปอย่างถาวร