กระแส ‘Sustainable K-Entertainment’ ในวงการ K-pop กับการแสดงความ​รับผิดชอบต่อปัญหา Climate Change

กระแส “Sustainable K-Entertainment” กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในเกาหลีใต้  ทำให้บริษัทบันเทิงในเกาหลีใต้ เริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว