DOW คิดค้นสารเคมีดักจับก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์ sustainable solution

มลพิษทางอากาศกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นทุกปีหรือเรียกว่าสภาวะโลกร้อน อันมีสาเหตุหลักจากก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ