TCP Spirit ขับเคลื่อน ‘คณะเศษสร้าง’ ​เรียนรู้การจัดการขยะ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมตอบโจทย์การสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

หลังประกาศเป้าหมายขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน TCP Sustainability ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า’​ ผ่าน​ 3 เสาหลัก ทั้งปลุกพลังแบรนด์สินค้า ปลุกพลังธุรกิจให้เติบโต และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้นไม้ใหญ่ป่วย ต้องมีหมอรักษา tcp Spirit ปลุกพลังจิตอาสา”หมอต้นไม้”

เมื่อ 38 ปีที่ผ่านมา กทม.เริ่มรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหานครแห่งนี้ ปัจจุบันพื้นที่ในกทม.มีต้นไม้ใหญ่จำนวน 3,225,449 ต้น หรือคิดเป็นพื้นที่สีเขียว 6.59 ตร.ม./คน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานเกือบ 3 เท่านั้น ดังนั้น tcp จึงขอทำหน้าที่ปลุกพลังอาสาสมัครมาดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี