ธนชาตสนับสนุนทุนการศึกษาผู้พิการแก่มูลนิธิราชสุดา [PR.NEWS]

สุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล ผู้อำนวยการ กลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชสุดา จำนวน 900,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิราชสุดา (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปเป็นกองทุนสนับสนุน การศึกษา และการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย (พิการทางการได้ยิน พิการทางการมองเห็น) ความพิการของสมอง และการเคลื่อนไหว ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป พิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิราชสุดา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียง การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 46 และในปี 2558 ได้เพิ่มการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นปีแรกโดยเปิดโอกาสให้เด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และในปีนั้นธนาคารฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิราชสุดาเป็นครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท จนถึงปัจจุบัน รวม 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

 

 

 

Stay Connected
Latest News