เครือ CP คว้า 2 รางวัลด้าน SD [PR.NEWS]

รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัล Outstanding New Comer จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์

ทั้ง 2 รางวัลอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตอกย้ำชัดเจนถึงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

นพปฏล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ แสดงความรู้สึกภูมิใจที่เครือฯและบริษัทในเครือฯกับ 2 รางวัลข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของเครือฯที่มุ่งหน้าสู่เป็นองค์กรยั่งยืน เพื่อก่อให้ประโยชน์ทั้งต่อประเทศ สังคม และธุรกิจ โดยรายงานความยั่งยืนของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เป็นไปตามหลักการของ GRI (Global Reporting Initiate) ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตราฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ

พร้อมกันนี้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนด้วยเช่นกัน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ขณะที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประเภท Recognition

รางวัลรายงานความยั่งยืนจัดโดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชนไทยเปิดเผยข้อมูล ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) เพื่อเป็นพัฒนาองค์กรภาคเอกชนไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 

ก่อนหน้านี้ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) ได้ระบุไว้ใน Reporting Matters ประจำปี ค.ศ. 2017 ซึ่งได้วิเคราะห์รายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เป็นสมาชิก WBCSD โดยกล่าวว่ารายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเนื้อหาและข้อมูลที่นำเสนอในรายงานมีคุณภาพเทียบเคียงกับรายงานของบริษัทชั้นนำระดับ Top Ten ของโลกอีกด้วย

 

 

Stay Connected
Latest News

บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลประกอบการปี 2566 เติบโตแข็งแกร่ง เดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นผู้นำด้านพลังงาน รุกเพิ่มกำลังการผลิต ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน พร้อมตอกย้ำความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน