ซีพีแรม เดินหน้ายกระดับ Eco Factory [PR.NEWS]

ซีพีแรมเป็น 1 ใน 31 องค์กรนำร่อง มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตัว “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7”

ทิวากร จงมีความสุข ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมเปิดตัว โครงการดังกล่าว  ซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งนี้ เพื่อขยายผลให้มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม และวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร (Hot Spot) และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งจัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์การภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบทวนสอบ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่อง 31

Stay Connected
Latest News