รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ:ต้นแบบวินัยทางการเงิน [PR.NEWS]

นำร่องในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชนใน จ.นครปฐม ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ร่วมเปิดงานโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม

โครงการ รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ จัดโดยสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งเป็นสมาชิก ได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังให้จัดทำโครงการด้านวินัยทางการเงินกับกลุ่มเยาวชนโดยเลือกให้ จ.นครปฐม เป็นพื้นที่นำร่อง จากนั้นสมาคมธนาคารไทยได้ผสานกำลังกับ สอ.ดย. ซึ่งเป็นองค์กรภาคสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้กับแกนนำนิสิตนักศึกษาในพื้นที่นครปฐม ในสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2559 และได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเครือข่ายเพื่อนกระบวนกรผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ

  • พัฒนาวิทยากรของธนาคารสมาชิก 15 แห่ง กว่า 130 คนให้มีทักษะในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนโดยเฉพาะนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • สร้างแกนนำนักศึกษากว่า 600 คน จาก 10 สถาบันการศึกษา ในจำนวนนี้กว่า 200 คน เป็นผู้นำการเรียนรู้ หรือ Peer Educators ซึ่งได้นำสู่การขยายผลในวงกว้างในชุมชน โดยประชากรกว่า 6,000 คน ในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยทางการเงิน
  • เกิดโครงการต้นแบบและหลักสูตรมาตรฐาน 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ซึ่งพัฒนาจากหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับให้ธนาคารต่างๆ นำไปให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ประกอบไปด้วย รู้เป้าหมาย รู้ใช้จ่าย รู้จักออม รู้ลึกการลงทุน

นับเป็นตัวอย่างผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานด้านวินัยทางการเงินซึ่งสมาคมธนาคารไทย สอ.ดย. และชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ได้มุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวินัยทางการเงินอย่างยั่งยืน ภายใต้การผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)