สจล. ชู “ชุมชนจิตอาสาร่วมใจฯ”ขยายโมเดลสู่ ม.ทั่วไทย

มหาวิทยาลัยยุคใหม่ จำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบพื้นที่สถาบัน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สจล. ได้นำแนวคิดในการบริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปพัฒนาต่อยอดกำเนิดเป็นโครงการ “ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถาบัน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี นำทีมนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ทำครัวจิตอาสา แจกอาหารให้ชุมชน

ทั้งนี้ สจล. ได้ตระหนักถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวและปฏิบัติ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและชุมชนโดยทั่วไป จึงได้นำร่องดำเนินโครงการในรูปแบบจิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน ตามความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน อันเป็นการผสมผสานศาสตร์และองค์ความรู้จาก 10 คณะ ชั้นนำของ สจล. โดยแบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่

ก้อง – ก้องเกียรติ รัฐสมบูรณ์ นักศึกษาปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชน

1.ทำความสะอาดถนนและทาสีฟุตบาท โดยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบัน
2. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และชมรมยานยนต์
3. กำจัดผักดับชวาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
4. สอนศิลปะ ประกอบเครื่องบินจำลอง อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการปฐมพยาบาลและเยี่ยมคนไข้ติดเตียง โดยคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
6. จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ชุมชนหัวตะเข้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7. ครัวจิตอาสา โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาจิตอาสา คณะวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ กำลังสอนเด็กๆ ประกอบเครื่องบินจำลอง

การเปิดโครงการนำร่องของ สจล. ในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นโมเดลต้นแบบขยายโครงการดังกล่าวไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ในฐานะประธาน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดว่าจะดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เลือกดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตามความถนัดและเชี่ยวชาญของตนเอง

“ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วแต่เป็นรูปแบบต่างคนต่างทำ แต่การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการทำพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อผลักดันกระบวนการหล่อหลอมเพื่อจิตสาธารณะ ในการเป็นบุคคลและบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้สังคมในอนาคต รวมทั้งสะท้อนภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษาอีกด้วย” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Stay Connected
Latest News