5 ปี อีสท์ วอเตอร์ ขยายเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ำส่งต่อชุมชนต่อเนื่อง

สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นแกนนำสำคัญ ร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน  อีสท์ วอเตอร์ พุ่งเป้าพัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าสร้างฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำแก่เยาวชน เน้นให้เยาวชนเป็นแกนหลักที่จะต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์น้ำในระดับท้องถิ่น ให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยาวนานและยั่งยืนยิ่งขึ้น

โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ จัดต่อเนื่องกันในปีนี้เป็นปีที่ 5 เน้นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนของอีสท์ วอเตอร์ เช่น อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพการเกษตร จังหวัดระยอง

ล่าสุด รวมพลังจากพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ออกแบบฐานการเรียนรู้ให้เยาวชน เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่วัฏจักรของน้ำ การดูแลรักษาและตรวจสอบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สิ่งที่เน้นเพิ่มเติมในปีนี้คือการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนเหล่านี้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแกนนำเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

ในปีที่ 5 คัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และเยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำกับศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หรือกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ กิจกรรมฐานยังสอดแทรกการฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่ต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้เบื้องต้น เพื่อนำไปต่อยอดให้สมาชิกในชุมชนได้ด้วย

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวมความรู้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พัฒนาและต่อยอดไปสู่แหล่งน้ำต่างๆ ผ่านเยาวชนที่จะเป็นตัวกลางสำคัญในการผนึกกำลังความร่วมมือร่วมใจในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเน้นย้ำว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีและให้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนและท้องถิ่นสืบไป

Stay Connected
Latest News