มิตรผล Modern Farm the Compass ส่งผ่านนศ.เกษตร มข.

ไม่เพียงมอบทุนทรัพย์-ความรู้ ยังจุดประกายให้น้องๆ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของไทย และทั่วโลก รวมทั้งวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่แบบ มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กลุ่มมิตรผล ได้พัฒนาเรื่อง Smart Farming มากว่า 5 ปี และได้ถ่ายทอดแนวทางนี้สู่ชาวไร่อ้อย ภายใต้ชื่อของการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และการบริหารจัดการไร่อ้อยมาตรฐานระดับโลกจากหลายประเทศเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยี ร่วมกับการใช้เครื่องจักรและการบริหารจัดการไร่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้แรงงานน้อย ลดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เราตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในแวดวงเกษตรกรรมของของไทยและโลก รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เห็นว่าอาชีพเกษตรกรนั้นน่าภูมิใจและไม่ได้ลำบากเหมือนสมัยก่อน”

บรรเทิง กล่าวเสริม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม 
ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจในความสำคัญและความก้าวหน้าของสาขาที่ตนกำลังศึกษาอยู่เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม “โมเดิร์นฟาร์ม ดิ คอมพาส” เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “ล้อมวงคุย ลุยกลางไร่” ซึ่งบรรเทิงได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำการเกษตรสมัยใหม่ของมิตรผลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ผ่านมาตรฐาน Bonsucro หลังจากนั้น น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่ไร่กุดจอก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผ่านฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่

1.การเตรียมดินและปลูกพืชตระกูลถั่ว
2.การควบคุมรอยล้อเครื่องจักร
3.การลดการไถพรวน
4.การตัดอ้อยสดและทิ้งใบอ้อยคลุมดิน
5.การให้น้ำและระบบให้น้ำ
6.อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งเป็นหลักการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบ

“มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ ผ่านประสบการณ์ตรงในไร่ ต่อจากนั้น น้องๆ นักศึกษาได้ร่วมทัวร์บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด (RDI) โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงานผลิตเอทานอล ของกลุ่มมิตรผล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดในการนำอ้อยมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทุกส่วน (From Zero Waste to Value Creation) หลังจากนั้น จึงเป็นกิจกรรมนำเสนอผลการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษา
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ทั้งยังได้พบปะผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 
ซึ่งทั้งหมดนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นให้กับนักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านนี้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเกิดความมั่นใจว่าสาขาที่กำลังศึกษาอยู่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมาก”

มะลิวัลย์ ชินโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ และได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนาทั้งงานเกษตรกรรมและเกษตรกรอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เรียกว่า ใช้แรงงานน้อยแต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมที่ประทับใจเป็นพิเศษ คือ ฐานการให้น้ำหรือระบบชลประทานในไร่อ้อยแบบลิเนีย พีวอท (Linear Pivot) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ใช้แรงงานน้อยมากแต่สามารถทำการเกษตรบนแปลงขนาดใหญ่ให้เกิดผลผลิตมหาศาลได้ หลังจากการร่วมกิจกรรมแล้ว รู้สึกว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ และรู้สึกกระตือรือร้นที่จะศึกษาต่อในด้านนี้ เพื่อประกอบอาชีพที่จะสามารถช่วยสนับสนุนเกษตรกรรมของไทยต่อไปในอนาคต”

ในยุคที่เทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวเช่นนี้ การทำเกษตรสมัยใหม่ คือ แนวทางสำคัญที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากอ้อยไฟไหม้และปัญหาผลผลิตอ้อยตกต่ำ อีกทั้งช่วยให้อาชีพเกษตรกรมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาการเกษตรในประเทศอย่างรอบด้าน

บรรเทิงกล่าวในท้ายที่สุดว่า ด้วยเหตุนี้ มิตรผลจึงมุ่งผลักดันการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม ในกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจด้านการเกษตรให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมีกิจกรรม มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ดิ คอมพาส 
เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยมอบทักษะความรู้ให้แก่เกษตรกรของประเทศ โดยมิตรผลจะยังคงส่งเสริมการพัฒนางานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้วยมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม และโครงการอื่นๆ ในอนาคต

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)