ส.บริษัทหลักทรัพย์ไทยระดมเงินสมาชิก 47.6 ลบ.ช่วยผู้ป่วยโควิด

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยร่วมกับสมาชิก 31 บริษัท จัดทำ “โครงการ ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19” นำเงินรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กึ่งหนึ่งของวันที่ 11 ส.ค. 2564 บริจาคเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถระดมทุนได้จำนวน 47.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Association of Thai Securities Companies) หรือ ASCO เปิดเผยว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาชิกของสมาคมฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำ “โครงการ ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19” โดยสมาชิกร่วมนำเงินรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กึ่งหนึ่งของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มาบริจาคเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ และสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 31 บริษัท สามารถระดมเงินบริจาคทั้งจากสมาชิกและจากส่วนของสมาคมฯ ได้ทั้งสิ้น 47.6 ล้านบาท และได้จัดสรรเงินบริจาคออกเป็น 4 ส่วนเพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดหาเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 สนับสนุนการตรวจเชิงรุกและช่วยเหลือประชาชนและครอบครัวที่ประสบภัยจาก COVID-19 ให้สามารถฝ่าฟันความทุกข์ที่เผชิญอยู่ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยสนับสนุนหน่วยงาน มูลนิธิ และจิตอาสาที่ทำงานทางด้านนี้ ตั้งแต่การตรวจเชิงรุก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดชุดยาเบื้องต้น รวมถึงการจัดข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

ส่วนที่ 3 สนับสนุนเงินจำนวน 10 ล้านบาท และจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 5 ล้านบาท โดยร่วมมือกับอีก 4 องค์กร เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ขนาด 5 ลิตรและ 10 ลิตร จำนวน 790 เครื่อง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่แยกกักตัวที่บ้านหรือที่แยกกักตัวในชุมชน ที่เริ่มมีปัญหาระบบทางเดินหายใจไม่ให้มีอาการทรุดหนักลง หรือมีเวลาที่จะนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไป โดยส่วนนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา

และส่วนสุดท้าย จำนวนเงินส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 22.6 ล้านบาท ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต้านภัย COVID-19 ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จึงได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทางการแพทย์

สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการทำงานรักษาและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยจะจัดสรรไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้มากกว่า 100 แห่ง
“นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเมื่อปี2535 เป็นต้นมา สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเสมอ เมื่อครั้งประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 สมาคมฯ ได้ระดมทุนจำนวนมากกว่า 40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนั้น และเมื่อ COVID-19 เริ่มระบาดในรอบแรกทางสมาคมฯ ได้ระดมทุนจำนวน 4 ล้านบาท และในครั้งนี้เมื่อเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทำให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก และมีผู้เสียสละมากมายในการทำงานเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาด

ทางสมาชิกของสมาคมฯ จึงได้มีการปรึกษาหาแนวทางที่เราจะร่วมใจกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ภัยนี้ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและครอบครัว เราหวังว่าการการดำเนินการตามโครงการ ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ จะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยให้บุคลากรด่านหน้ามีความปลอดภัยมากขึ้น และช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินการ รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับภัยที่เผชิญอยู่” พิเชษฐ กล่าว

Stay Connected
Latest News