ส่อง 8 ผู้ประกอบการ​ ​ปั้นโมเดลธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคม​ ใน SET Social Impact GYM 2023: Pitching Day

ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ที่โครงการ SET Social Impact GYM 2023 ร่วมบ่มเพาะและสร้าง​พื้นที่ให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise จำนวน 8 ราย และบริษัทจดทะเบียนที่มาร่วมเป็นโค้ชอาสา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต​และอยู่รอดได้อย่างแข็งแรง​​ พร้อมเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ SET Social Impact GYM ในปีนี้เป็นปีที่ 7 หลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมพันธมิตรที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการในปีนี้ อาทิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ PwC ประเทศไทย ที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและพัฒนาทักษะการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม​ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้รวมทั้งสิ้น 8 ราย ครอบคลุมการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 4 ด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 2 ราย  ผู้เปราะบาง 3 ราย การพัฒนาชุมชน 2 ราย และด้านการเกษตร 1 ราย

โดย​ในปีนี้ มีโค้ชจิตอาสาที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนใน maiA และ SET จำนวน 22 ท่าน  มาร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเชิงธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของแผนธุรกิจในรูปแบบการโค้ชตัวต่อตัวให้กับ​ผู้ประกอบการแต่ละราย ​พร้อมด้วย 3 พันธมิตร ทั้ง สสส. บสย. และ PwC ประเทศไทย มาเสริมทักษะในการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งความรู้ด้านบัญชี กฎหมาย และภาษีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจในทุกขนาด

โดยบรรยากาศวัน Pitching Day ในวันปิดโครงการ SET Social Impact GYM 2023 เป็นโอกาสที่ท้ัง 8 ธุรกิจ จะได้นำเสนอสินค้าต้นแบบ และโมเดลธุรกิจ รวมทั้งแผนการในขยายธุรกิจมานำเสนอต่​อสาธารณะ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและนักลงทุนต่างๆ ที่เข้ามาร่วมฟังการนำเสนอภายในงาน โดยธุรกิจเพื่อสังคมทั้ง 8 ราย ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ประกอบด้วย

1. Haze Free Thailand โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี  ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการเผาป่าที่สร้างมลพิษทางอากาศ ช่วยให้ชุมชนมีอาหารที่ปลอดภัยพร้อมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร

2. YORICE โดยบริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านการพัฒนาชุมชน ผ่านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ และช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านแนวคิด ชาวนาไม่จน คนไม่ป่วย

3. TAN BIOCHEMICAL โดยบริษัท แทนไบโอเคมิคอล จำกัด ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านการเกษตร ช่วยแก้ไข Painpoint ให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ​ที่เผชิญปัญหาต้นทุนสูงแต่ขายได้ราคาต่ำ จึงใช้นวัตกรรมมาต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่​ หอมแดงเทอราปี

4. LEARN DO โดยบริษัท เลิร์น ดู จำกัด ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงเรื่องของการศึกษาเข้ากับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

5. ตั้งต้นดี (RESTART ACADEMY) โดยบริษัท ตั้งต้นดี เพื่อสังคม จำกัด ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านผู้เปราะบาง  ขยายโอกาสให้ผู้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสต้ังต้นชีวิตใหม่ และไม่กลับไปทำผิดซ้ำ ผ่านธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยง​ เพื่อสร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้

6. JOB ดาว ​โดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านผู้เปราะบาง เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ผู้พิการทางสติปัญญา ในการหางานที่เหมาะสมกับผู้พิการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมั่นใจในการจ้างงานคนพิการมากขึ้น

7. Your Pal โดยบริษัท ลอว์เอ็กซ์เทค จำกัด ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านผู้เปราะบาง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเป็นคนกลาง เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหา Sexual Harrassment ภายในองค์กร และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฏหมายของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

8. J-RAJA (เจรจา) โดยบริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด ดำเนินการสร้างผลลัพธ์ด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อลดปัญหาหนี้ครัวเรือนและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้ผู้บริโภค ด้วยการเป็นตัวแทนลูกหนี้ในการเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อหารูปแบบชำระอย่างเหมาะสม พร้อมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้

ซึ่งภายหลังการนำเสนอครบทั้ง 8 ราย แล้ว ทางตลาดหลักทรัพย์ ได้คัดเลือก 3 ธุรกิจ เพื่อมอบ GYM APPRECIATION ให้เป็นกำลังใจสำหรับ​การนำไปขยายผล​เพื่อสร้างให้เกิด Social Impact ได้ในวงกว้าง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ธุรกิจ YORICE โดยบริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด ,  ธุรกิจ HAZE FREE THAILAND  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี และ ธุรกิจ ตั้งต้นดี โดยบริษัท ต้ังต้นดี เพื่อสังคม จำกัด โดยทั้งสามธุรกิจ ได้รับเงินรางวัลเป็นกำลังใจจำนวน 1 หมื่นบาท 2 หมื่นบาท และ 3 หมื่นบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของโครงการ SET Social Impact GYM มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านการอบรมในโครงการ SET Social Impact GYM แล้วกว่า 80 ราย โดยมีสัดส่วนการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 5 ด้าน ดังนี้ 40% เป็นด้านพัฒนาชุมชนและสังคม อีก 60% เป็นด้านสุขภาพ ด้านผู้เปราะบาง ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ​พร้อมต่อยอดความร่วมมือให้เกิด Social Business Co-Creation ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน

Stay Connected
Latest News