ยัสปาล กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จด้านมาตรฐานสากล รับมอบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) นำโดย วิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ (ที่ จากซ้ายประธานคณะกรรมการบริหารจรัญ สิงห์สัจจเทศ (ที่ จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วิเศษ สิงห์สัจจเทศ  (ที่ จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล International Organization for Standardization หรือ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรในด้านต่างๆ จากบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดย ยัสปาล กรุ๊ป ได้รับมอบ มาตรฐาน ได้แก่  ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยนับว่าเป็นบรรลุพันธกิจและแผนกลยุทธ์เป็นที่สำเร็จ จากหนึ่งในพันธกิจของส่วนบริหารงานโลจิสติกส์ และฝ่ายผลิต ในการขยายการรับรองมาตรฐานสากล ISO ให้ครอบคลุมถึงฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Stay Connected
Latest News