UNGCNT ประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาคนยุค 5.0 พร้อมเป้าหมายสร้าง​ Talent 1 ล้านคน ​ชูโมเดล SI (Sustainable Intelligence) ​ภูมิปัญญาแห่งความยั่งยืน

เวทีประชุมผู้นำภาคเอกชนประจำปี ‘GCNT Forum 2023 : Partnership for Human Capital 5.0 – Towards Sustainable Intelligence โดย สมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) ภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืน ร่วมกับ สหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) เพื่อรวมพลังพันธมิตรพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน