คนเป็นเบาหวาน คุณมีสิทธิ์นี้ ! ประกันชีวิตได้แล้ว

เมื่อ SDGs เป้าหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ เมืองไทยประกันชีวิตตอบโจทย์นี้เป็นครั้งแรก!ของวงการ ส่ง “เบาหวาน BetterCare” ให้ผู้เป็นโรคเบาหวานซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ มีเบี้ยประกันยืดหยุ่นตามระดับน้ำตาลสะสมในเลือด