PRO-Thailand Network เร่งหาโมเดล​จัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว พร้อมศึกษา Best Practice จาก​เบลเยียมและอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมก่อนประกาศใช้ EPR

“PRO-Thailand Network” ร่วมภาครัฐ เอกชน ขับเคลื่อนนโยบาย EPR ในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้เหมาะสมกับบริบทไทย และใช้ได้จริง