Thailand’s Unsustainable Development Review ส่อง 10 ความท้าทาย ดึงประเทศไทยไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

SDG Move จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของไทย ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ” ช่วงระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ผ่านการส่งแบบสอบถามให้เปิดทำแบบสาธารณะ จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 227 คน