‘Biomass2.0’ นักวิจัยไทยพัฒนา “ถ่านชีวภาพ” เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกให้โรงงานชีวภาพ ทดแทนถ่านหิน ลดต้นตอ PM2.5 ตอบโจทย์ BCG เพื่อความยั่งยืน

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีจำนวนมาก และยังหาทางใช้ประโยชน์ได้ไม่หมด กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. นำมาต่อยอดเป็น “ถ่านชีวภาพ (BioCoal)” เชื้อเพลิงชีวภาพ ทางเลือก-ทางรอด สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลและอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน