Sharing a Brighter Vision#3 ผ่าตัดต้อกระจกตา การให้ที่ไร้พรมแดน

ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันมาแล้ว ณ โรงพยาบาล MawlamYine General Hospital จะคึกคักไปด้วยชาวเมียนมาที่มาผ่าตัดต้อกระจกตา ชาวเมียนมาเหล่านั้นไม่รู้หรอกว่า หมอ พยาบาล และจิตอาสากลุ่มใหญ่ที่มาผ่าตัดให้นั้นเป็นใคร มาจากไหน รู้แต่เพียงว่าเมื่อดวงตาของพวกเขามองเห็นแสงสว่าง เขาก็มองเห็นเทวดาและนางฟ้าอยู่เบื้องหน้า….