ไทยยูเนี่ยน ร่วมโครงการลดขยะทะเล กับสมุทรสาครพัฒนาเมือง ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสาคร

อาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะจำนวน 1,004 กิโลกรัม จากพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมเขี่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม และวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล