SET ให้คำมั่น ส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ

ให้บริษัทจดทะเบียนหนุนแนวทางการบริหารธุรกิจ ที่ให้ความเท่าเทียมระหว่างสตรีและชาย และการเป็นผู้นำของสตรี  ให้สตรีมีเสียงในการสร้างพลังอำนาจ เพื่อให้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น