ส.อ.ท. โดย TIPMSE กระตุ้นผู้ประกอบการต่อเนื่อง เร่งปรับตัวสู่ EPR ขยายความรับผิดชอบผู้ผลิต รับมือยุโรปวางกฏเข้มด้านบรรจุภัณฑ์

เมื่อความยั่งยืน (Sustainability) กลายเป็นโจทย์สำคัญให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันตามกระแสของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ที่รุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ขับเคลื่อน Green Network ผ่านเวที ‘AIS Greenovation The Road Towards Digital World’ เชื่อมต่อนวัตกรรมสู่การเติบโตในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน ​

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโตของโลกดิจิทัล นำมาซึ่งปริมาณ E-Waste ที่เพิ่มมากขึ้น และกลายเป็น​หนึ่งในสาเหตุที่สร้าง​ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม​ นำมาสู่ปัญหาโลกเดือดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามมาในที่สุด

ฟากรัฐ เอกชน เอ็นจีโอ ทำหน้าที่ต่อ “รักษาสิ่งแวดล้อม” เราล่ะ?

ปีนี้ยังต้องพูดถึงเรื่องขยะพลาสติก โดยเฉพาะความร่วมมือของทุกฝ่ายในการทำ Reduce, Reuse, Recycle มุ่งสู่ Circular Economy ภาคการศึกษาเปิดหลักสูตรออนไลน์ FOOD WATER ENERGY NEXUS เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรน้ำ พลังงาน และเกษตรอาหาร ต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม