กรมทรัพยากรฯจับมือพนง.ร่วมโครงการ Green Office “เน้นการกำจัดขยะ”

ในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศทางทะเล รวมถึง การปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์ และมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน