BUZZ STOP เปลี่ยนหลังคาป้ายรถประจำทางเป็นสวนย่อมๆ ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

แมลงต่างๆ อย่างผึ้ง หรือผีเสื้อ มีโอกาสขยายพันธุ์ในเขตเมืองได้มากขึ้น ด้วยแนวคิด ป้ายรถเมล์ผึ้ง (Bee Bus Stop) ด้วยการหันมาปลูกสวนเล็กๆ ไว้บนหลังคาป้ายรถเมลล์ในเมืองต่างๆ ​ซึ่งปรากฏครั้งแรกในเมือง Utrecht ของเนเธอร์แลนด์ และได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั้งในยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย รวมทั้งในอังกฤษที่มีแผนจะสร้าง BUZZ Stop กว่า 1,000 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร