GC ผนึก 40 พันธมิตร สร้างแรงกระเพื่อมด้านความยั่งยืน ผ่าน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S ปีที่ 4

GC ผนึก 40 พันธมิตรด้านความยั่งยืน จัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S สร้างแรงกระเพื่อมการใช้ชีวิตแบบ Sustainable Living เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก ร่วมลงมือแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักถึงการใช้ชีวิตและส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต