ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รับรางวัล CSR-DIW 4 ปีซ้อน [PR.NEWS]

รางวัลดังกล่าวได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่อ้างอิงตาม ISO 26000 (Social Responsibility) หรือมาตรฐานสากลความรับผิดชอบต่อสังคม