มีแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ความปลอดภัย อาหาร …ยังต้องการอะไรอีก?

ตอบไม่ยาก “ห้องน้ำ” ต้องสะอาด มีมาตรฐาน จากนี้ไปห้องน้ำ หรือ “ห้องสุขสโมสร” ถือเป็นส่วนช่วยให้ศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วย เพราะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ก่อสร้างและดูแลได้โดยคนในชุมชน ต่อยอดพื้นที่รอบข้างซึ่งเป็นร้านค้าท้องถิ่นช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

ผู้สูงวัย 19 ล้านคน มากพอที่จะทำ CSV ตอนนี้หรือไม่?

เป็นตัวเลขเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวจากปี 2548 มีอยู่ 6 ล้านคนเศษ เรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป สุขภาพอนามัย ควรที่จะได้เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ และจะต้องพัฒนาให้ทันกับการเพิ่มที่รวดเร็วของคนสูงอายุในอนาคต