“ต้นกล้าเก่ง” โชคนิธิ คงชุ่ม สร้างเครือข่ายเยาวชนท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภูมิศาสตร์นครนายก เสมือนโรงเรียนทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทั้งภูขาแหล่งน้ำ เปิดรับนักท่องเที่ยว คนในท้องถิ่นให้ซึมซับความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ ซึ่ง โชคนิธิ คงชุ่มหรือเก่ง เห็นว่าจะต้องมี “เครือข่ายเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ให้ยั่งยืน”