KBank Private Banking และ Lombard Odier เผย 4 เมกะเทรนด์ลงทุน เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลก

KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier เผย 4 เมกะเทรนด์การลงทุนที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งทุกความเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนได้เสมอ