เทสโก้ โลตัส ปลื้ม! บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปี 2020 ตามกรอบUNSDG

ภายใต้แผนงานความยั่งยืน ของเทสโก้ โลตัส ที่ให้ความสำคัญกับ 4 Pหลัก คือ People, Products ,Places และ Planet ซึ่งมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เทสโก้ โลตัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2020 ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้านำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยโครงการที่โดดเด่น เช่น สินค้าอาหารที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และลดขยะอาหาร ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG)