Walmart จับมือ TerraCycle ตั้งจุดรีไซเคิลขยะพลาสติกทุกประเภทจากครัวเรือน​ หวังลดปริมาณตกค้างในธรรมชาติ

การนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์แทนการเพิ่มปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ นับเป็นเป้าหมายสำคัญข้อหนึ่งในการดำเนินงานของห้างค้าปลีกใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่าง Walmart ที่ตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2040

ของที่จะทิ้งเป็นขยะ ยังต้องมีกลยุทธ์ !

คือโครงการ Recycled Playground Challenge  ช่วยให้ลูกค้า Colgate มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเส้นทางการทิ้งขยะจากหลุมฝังกลบ ให้นักเรียนและคนในชุมชนตระหนัก ช่วยให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น และแตกต่างในด้านสิ่งแวดล้อม