Browsing the "the Exxon Mobile Foundation" Tag

Coca-Cola & Walmart รวมพลัง เพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิง

27 February 2018 | by admin t

นับเป็ความร่วมมือกันของ Global Brand ในการดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้หญิง (GBC4WEE) เพื่อริเริ่มกิจกรรมสำคัญต่างๆแก่ผู้หญิงBack to Top ↑