น้ำ ก่อเกิด Nestle Pure Life & เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ

นับเป็นการร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ปีที่ 3 โรงเรียนสาคลีวิทยา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นพรัตน์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดยั่งยืน WWF ประเทศไทย ไพบูลย์ ภู่ทอง ผู้บริหารจากองค์กรส่วนท้องถิ่นและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานในปีที่ 3 ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ใน
การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคตเพื่อโลกของเรา

จากการดูแลแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ พร้อมเพิ่มความรู้ในการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างความเข้าใจ แต่ยังต้องมั่นใจได้ว่าเยาวชนเหล่านี้จะรู้ถึงวิธีการปกป้องแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสะอาดและเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการดูแลแหล่งน้ำเพื่อให้ประเทศไทยมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนได้แล้วกว่า 17 โรงเรียน

3 ปีของการดำเนินโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ.2558 โรงเรียนสาคลีวิทยา ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจากความร่วมมือของเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีผลงานไฮไลท์ที่โดดเด่นทั้งการเปลี่ยนคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนจากน้ำเสียเป็นน้ำใส จากเดิมที่ระดับออกซิเจนละลายน้ำมีเพียงแค่ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร กลายเป็นมีออกซิเจนละลายน้ำถึง 8 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน (ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้คือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) จนต่อยอดไปเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอีกหลายแห่งในพื้นที่ รวมถึงชุมชนรอบข้าง

นอกจากนี้ ยังพัฒนาพื้นที่โรงเรียนกว่า 33 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5 จุด ประกอบด้วยกระชังปลาและกระชังกุ้งฝอย กระชังหอยขม โรงเพาะเห็ด บ่อสายบัว และบ่อแพผัก จนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน รวมถึงนำไปขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

หลังการเข้าพื้นที่วันนั้น ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ตั้งเป้าว่าในพ.ศ. 2561 จะขยายโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำจากโรงเรียนสู่ระดับชุมชนผ่าน 2 กิจกรรม

1)เปิด “ศูนย์การเรียนรู้” ที่โรงเรียนสาคลีวิทยาแห่งนี้ในปีหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงแสดงผลงานของโรงเรียนสาคลีวิทยาที่ชนะการประกวดเท่านั้น แต่จะรวบรวมผลงานของ 17 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย

2) การอนุรักษ์คลองขนมจีน ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านอำเภอเสนา และอำเภอลาดบัวหลวง ให้กลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีผ่านการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการอนุรักษ์คลองขนมจีนจะเป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบของการอนุรักษ์น้ำในอนาคตอีกด้วย”

ต้องติดตามเรื่องของน้ำกับเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ต่อไป

 

 

Stay Connected
Latest News