ประกาศผล Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) โชว์ศักยภาพไอเดียต่อยอด Waste สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์

การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ ไปพร้อมการส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยจัดเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกที่ก่อให้เกิดขยะทั้งในทะเลและบนบก เนื่องจากการบริโภคทรัพยากรเกินความจำเป็นและไม่สามารถสร้างใหม่ทดแทนได้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารจัดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดขยะพลาสติกในขณะนี้

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงริเริ่มโครงการ Thailand Green Design Awards (TGDA) ขึ้น เมื่อปี 2558 ซึ่งปีนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนวัตถุดิบในการผลิตผลงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University; GU) ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Zero waste) เน้นการลดขยะ การใช้ซ้ำ และการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG) ควบคู่กับการสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกระตุ้นและผลักดันให้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

“สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) เพื่อเป็นการเน้นย้ำด้านเจตนารมณ์ พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมด้านการออกแบบ พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือ ผลงานให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดจาก Thailand Green Design Awards 2019-2021 เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ในหัวข้อ แนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผลงานที่ได้รับรางวัลจาก TGDA” เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในสังคม สามารถสร้างผลกระทบที่ดีทั้งในเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการสร้างชื่อเสียงทั้งในไทยและเวทีระดับโลกในอนาคต”

Thailand Green Design Awards (TGDA) เป็นการประกวดที่เน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบอย่างไร รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างสร้างสรรค์ เน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ

ประเภทที่ 2 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

ผลงานที่มีการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นทรัพยากรทรงพลัง ด้วยการลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  การซ่อมบำรุง (Repair) ออกแบบที่ช่วยในการลดปริมาณขยะ (Reduce Waste) การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง (Upcycling)

ประเภทที่ 3 ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิต ช่วยอำนวยความสะดวก และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์

โดย TGDA ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทรงเกียรติจากหลากหลายสาขาเป็นผู้ตัดสินการประกวด  ประกอบด้วย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), MQDC ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวเรเตอร์ จํากัด, ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park, นายไชยยง รัตนอังกูร ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), ดร.สิทธา สุขกสิ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA ผู้ก่อตั้งแบรนด์ สิริไท และผู้ร่วมก่อตั้ง Little Big Green

นอกจากนี้ TGDA ยังได้มีการมอบ รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือ ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน รวมถึงการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อจุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

“สำหรับโครงการ Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) ปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการต่อยอดผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและส่งผลในวงกว้าง เพื่อให้เกิดผู้พัฒนาและนักออกแบบผลงานรุ่นใหม่ต่อไป ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับชุมชน สังคม และ ประเทศ อย่างยั่นยืนต่อไป” ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ กล่าวทิ้งท้าย

Stay Connected
Latest News