“เบทาโกร” จับมือ “NECTEC” พัฒนาแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero ปี 2050

“บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ BTG” ต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลการปลดปล่อยและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Accounting and Management Platform) 

“บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย นำโดย “นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ร่วมกับ “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)โดย “ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. (ที่ 4 จากซ้าย) ต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลการปลดปล่อยและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Accounting and Management Platform) ของเบทาโกรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศไทยและสากล ตอกย้ำเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Net Zero ภายในปี 2050 โดยมี “ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล” ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เบทาโกร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารเบทาโกร และผู้บริหาร เนคเทค สวทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) สำนักงานใหญ่ EECi จังหวัดระยอง

 

Stay Connected
Latest News