สานพลัง! ประกาศข้อแนะนำร่วม “Fin4Bio” (Finance for Biodiversity) ขับเคลื่อนภาคการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่ COP16 CBD เปิดเวทีวิชาการเชื่อมโยงภาคการเงินและภาคธุรกิจกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD-Agence Françoise de Développement) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบลูเรเนซองส์  ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านงานสัมมนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องออดิธอเรียม ซีอาเซียน พระราม 4 กรุงเทพฯ

งานสัมมนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Fin4Bio (Finance for Biodiversity) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการริเริ่มกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคการเงินร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก (Core Group)

นับตั้งแต่เดือน พ.ค. 66 โครงการ Fin4Bio ได้รวบรวมความคิดเห็น ข้อสนอแนะ อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จากภาคส่วนสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ภาคนโยบาย ภาคการเงิน และภาคธุรกิจ จากนั้นจึงจัดทำเป็นข้อเสนอแนะร่วมการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Fin4Bio Joint Recommandation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา Taxonomy ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย การส่งเสริมให้มีการประเมินและเปิดเผยความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มาตรการสิ่งจูงใจสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรแก่ธรรมชาติ (Nature Positive Economy) รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแบ่งปันความรู้และสิ่งจูงใจในการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่โมเดลธุรกิจและเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของภาคีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยในการสนับสนุนการลงทุนที่เอื้อต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก โดยมีองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 31 องค์กร ร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะดังกล่าว

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผ่านคลิปวีดีโอ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยในครั้งนี้ว่า ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้โลกต้องหันมาสนใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

ทั้งนี้ประเทศฝรั่งเศสเริ่มมีการสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม และหวังที่จะร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรแก่ธรรมชาติ (Nature Positive Economy) เพื่ออนาคตที่ดีของทุกคนร่วมกัน

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้นำด้านนโยบายของประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบูรณาการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในมุมมองของนักนโยบาย โดยได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างนโยบายของชาติในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร/รองกรรมการผู้จัดการด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ รองเลขาธิการ และกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในประเด็นเดียวกันนี้ ผ่านมุมมองของภาคธุรกิจ โดยได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ซึ่งเป็นเป็นหนทางในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

เช่นเดียวกับนางสาว แมทธิว บอ-ลออองส์ (Mathilde Bord-Laurans) ผู้อำนวยการฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ, สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) ซึ่งกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับยุคการปรับตัวจากภาวะโลกร้อน ซึ่งได้เน้นย้ำถึงการปรับตัวของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่ต้องเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ (Nature Positive Economy) มากขึ้น

การประกาศข้อเสนอแนะร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในงานสัมมนาการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกที่สำคัญ ซึ่งแสดงออกถึงการมองเห็นความสำคัญในการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และการประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

Stay Connected
Latest News