“ครูไก่” อาสาปลูกจิตสำนึก “รักษ์โลก-แบ่งปัน” ให้แก่เด็กน้อย

ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างเด็กๆ มีคุณภาพสู่สังคม และสร้างวัฒนธรรมที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป  “ครูไก่” จึงได้เริ่มต้นปลูกต้นกล้าแห่งการอนุรักษ์กับเด็กอนุบาล ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่