World Economic Forum ชี้ 5 ประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองใน COP 27

COP (Conference of the Parties) คือ กลุ่มประเทศที่ได้ลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 1992 เพื่อบรรลุการรักษาเสถียรภาพของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือ COP26 ​ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์