กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วม มศว.ใน “ชาวอโศกร่วมใจ”

จัดระบบทางเท้าให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งพัฒนาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะอาดสะดวก ร่มรื่น และป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน