ทำความรู้จักกลุ่ม ‘NEET’ เยาวชนไม่ทำงาน ไม่เรียน ไม่ฝึกอบรม อีกหนึ่งปัญหาโครงสร้างประชากรที่กำลังเป็นเทรนด์โลก

เยาวชนกลุ่ม NEET (Youth Not in Employment, Education, or Training) หรือเยาวชนกลุ่มอายุตั้งแต่ 15-24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ