หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชา สู่โมเดลการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชดำรัสต่อไปนี้